Program-razvoja-podeželja

Partnerji projekta »Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij« (EIP)

Spodaj si lahko preberete več informacij o projektu:

 

Osnovni podatki o projektu:

 

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
  proizvodov, praks, procesov in tehnologij
 • Naziv projekta: »Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij« (EIP)

 

Partnerji projekta (15 partnerjev – 11 kmetij in 4 strokovni partnerji):

 

 • VP: Kmetija Jernejevi, Slavinje
 • P1: Inštitut za promocijo varstva okolja, Ana Vovk, Lušečka vas, Poljčane
 • P2: Grm Novo Mesto – center biotehnike in turizma, Novo mesto
 • P3: Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, Križ, Sežana
 • P4: Javni zavod za turizem in kulturo Miren Kras, Miren
 • P5: Kmetija Rogelja, nosilka Magda Rogelja, Vojščica, Kostanjevica na Krasu
 • P6: Kmetija Francetovi, Vera Lipičar, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Nova vas,
  Miren
 • P7: Ekološka kmetija Carstica, Urška Frančeškin, nosilka dopolnilne dejavnosti na
  kmetiji, Opatje selo, Miren
 • P8: Ekološka kmetija pri Kamnarjevih, nosilec Andrej Stancich, Volčji Grad, Komen
 • P9: Kmetija BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p., Mali
  dol, Komen
 • P10: Kmetija Mahne, nosilka Lilijana Mahne, Cerknica
 • P11: Kmetija Markovi, nosilec Marko Cvetko, Martinjak, Cerknica
 • P12: Kmetija Cokan, nosilec Ivo Cokan, Spodnje roje, Šempeter v Savinjski dolini
 • P13: Kmetija Frank, nosilec Dušan Frank, Topolc, Ilirska Bistrica
 • P14: Kmetija Volk, nosilec Mitja Volk, Suhorje, Vremski Britof

 

Opis:

 

Projekt obravnava tematiko revitalizacije kmetijskih in gozdnih zemljišč po požarih ter njihovo protipožarno varnost z vidika vitalnosti – krepitve prsti in vegetacije. To bomo dosegli preko okrepitve ekosistemov, naravnih in grajenih in aktiviranja njihovih storitev. Z aktiviranjem ekosistemskih storitev bomo izboljšali ali vzpostavili delovanje različnih ekosistemov, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, ter posledično dosegli boljšo vitalnost kmetijskega gospodarstva kot celote.

 

Tematika požarov bo obravnavana celostno, z vključevanjem strokovnjakov, znanj in tehnologij z različnih področij. Strokovno podlago za okrepitev ekosistemov bo podala geomantijska analiza, z opredelitvijo snovno-energijskega stanje kmetijskih gospodarstev. Geomantijska analiza bo podala informacije o naravnih pogojih kmetij z vidika zmožnosti lastne rehabilitacije, ki se razlikuje po kmetijah, saj je naravna regeneracija odraz geološke podlage, odtekanja in zadrževanja vode v kombinaciji s konfiguracijo terena. Velik vpliv imata ekspozicija in reliefne mikrooblike, ki razporejajo kot sončnega obsevanja in debelina ter tip prsti, ki preko rastiščnih pogojev vzpostavlja možnost obnove rastišč po požaru. Naravne danosti bomo okrepili z uporabo modro-zelene infrastrukture, ki vsebuje pristope zadrževanja vode v tleh, ponovno rabo vode na območjih, kjer padavine padejo, povečanjem humifikacije zemljišč z uporabo biomase in njeno krožno gospodarsko rabo, prilagajanjem konfiguracije terena s travnimi muldami za podzemno zadrževanje vode, uporaba tradicionalnih pristopov zadrževanja prsti z ograjevanjem s kamni ter krepitevijo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst in izbor ustreznih kmetijskih poljščin, prilagojenih pomanjkanju vode zlasti v času vegetacijske dobe. Z metodo povratne zanke bomo na osnovi geomantijske strokovne podlage definirali revitalizacijske in vzdrževalne ter protipožarne ukrepe, ki bodo temelji na energijskih in materialnih osnovah prostora (kmetij) in tako zasnovali celostne rešitve. Partnerske kmetije bodo predlagane ukrepe tudi pilotno preizkusile. Kateri ukrepi bodo to, je odvisno od rezultatov gomantijske analize ter želja in pričakovanj nosilcev kmetijskih gospodarstev. Ob zaključku projekta bo izvedena tudi analiza izvedljivosti prenosa rezultatov na raven kmetijskega gospodarstva, s predlogi za pripravljalce strokovnih podlag. Za lažje razumevanje ozadja ekosistemskih storitev in ukrepov ter za lažjo izvedbo teh ukrepov v praksi, bo izvedeno usposabljanje za kmetijska gospodarstva. V zadnjem letu trajanja projekta bo izvedenih več aktivnosti prenosa znanja in razširjanja projektnih rezultatov. Pripravljen bo tudi priročnik, v tiskani in elektronski obliki, preko katerega bodo pridobljena znanja in rezultati dostopni tudi drugim kmetijskim gospodarstvom oziroma širši javnosti. Vzpostavljeno bo tudi pilotno območje dobrih praks, ki bo služilo kot učni poligon za prikaz ukrepov celostne revitalizacije kmetijskega gospodarstva.

 

Cilji projekta:

 

Glavni cilj projekta je razviti in pilotno preizkusiti inovativen model celostne revitalizacije kmetij

po požaru in protipožarne varnosti kmetij.

 

Specifični cilji, ki jih želimo s projektom doseči pa so:

 

 • Usposobiti lastnike in upravljalce kmetijskih in gozdnih zemljišč, da bodo razumeli kaj določeni ukrepi v praksi pomenijo in kako jih implementirati.
 • V praksi preizkusiti model celostne obravnave in revitalizacije kmetij kot orodja za odločanje o načrtovanju in izvajanju ukrepov za varstvo pred požari na ravni celotne kmetije.
 • Izdelati nabor konkretnih ekosistemskih aktivnosti in modro-zelenih infrastruktur za varstvo pred požari na kmetijskih gospodarstvih in za revitalizacijo kmetijskih in gozdnih površin, kar bo prispevalo k večji požarni varnosti kmetij.
 • Izdelati smernice za prostorsko urejanje kmetij z namenom revitalizacije kmetij po požarih in zmanjšanja tveganja pojavljanja požarov.
 • Izdelati priročnik o uporabljenih inovativnih metodah celostne obravnave in revitalizacije kmetij po požarih s smernicami za protipožarno varnost za kmetije na
  Krasu in na drugih področjih Slovenije.
 • Analizirati učinkovitost izvedenih ukrepov in pripraviti priporočila za nadaljnje ukrepanje na področju celovitega pristopa k varstvu pred požari.
 • Vzpostaviti pilotno območje dobrih praks z identifikacijo kmetij s protipožarno varnostjo.
 • Promovirati vsebino projekta in razširiti rezultate projekta in s tem zagotoviti njihovo trajnost.
 • Izdelati načrt trženja in vstopa na trg za eno od vključenih kmetij.

 

Pričakovani rezultati projekta:

 

 • Izdelan inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij, ki bo vključeval vidik revitalizacije kmetije po požaru in protipožarne varnosti ter upošteval kmetijo kot celoto v luči geomantije in izhajajočih ekosistemskih storitev.
 • Usposobljena kmetijska gospodarstva, ki bodo pridobila praktična znanja za razumevanje širšega ozadja ekosistemskih rešitev in pomena ukrepov, ki jih lahko izvedejo na lastnih kmetijskih zemljiščih za varnost pred požari ter za hitrejšo revitalizacijo kmetijskih in gozdnih površin v primeru požara na osnovi geomantijske analize.
 • V praksi preizkušeni ukrepi na 11-ih kmetijah, ki izhajajo iz inovativnega protipožarnega modela celostne revitalizacije kmetij, kot orodja za odločanje o načrtovanju in izvajanju ukrepov za varstvo pred požari na ravni celotne kmetije.
 • Izdelan priročnik z naslovom ”Model celostne protipožarne revitalizacije kmetij”.
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa novih protipožarnih praks v luči zaščite kmetije pred požari, njihovega vpliva na ekonomičnost poslovanja kmetijskih gospodarstev in prilagajanja na podnebne spremembe.
 • Vzpostavljeno pilotno območje dobrih praks, ki bo služilo kot generator sprememb na področju požarne varnosti in prilagajanja na podnebne spremembe (“Kmetije dobre protipožarne prakse”), kot prostor za demonstracijo dobrih praks, ki hkrati prenašajo znanje na ostale kmetije.
 • Promocija projekta in razširjanje rezultatov.
 • Izdelan načrt trženja in vstopa na trg za eno od kmetij, ki bo služil tudi kot predloga (usmeritev) za ostale kmetije.

 

Vrednost projekta:

 

 • Celotna vrednost: 400.609,98 EUR
 • Vrednost sofinanciranja: 239.965,46 EUR (59,9 %)

 

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025 (24 mesecev)

 

Povezave:

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Pusti komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to Top
0